Publicaties

TypoCards

Typografische quo­tes, illus­tra­ties, foto’s over typo­gra­fie alles uiterst
pre­ci­eus vor­m­ge­ge­ven op TypoCards. Deze kaar­ten kun­nen gebru­ikt wor­den als pos­tka­art. Bekijk hier de ver­za­me­ling TypoCards:

Huib Van Krimpen
(1917−2002)
Typografisch vor­m­ge­ver, letter-kundige.
Docent Plantin Instituut voor Typografie. (1953−1973)
Auteur van ‘Boek over het maken van boe­ken’.
Recto/lettertype: Spectrum MT, Jan van Krimpen.

Bekijk de TypoCard met logo ontwerp van Jan van Krimpen.
Bekijk de TypoCard met affi­che ontwerp van Leo Marfurt.
Bekijk de TypoCard met quote van Louis Van den Eede.
Bekijk de TypoCard met let­ter­type ontwi­kkeld tij­dens de Expert class Type design.
Bekijk de Typocard met quote van Wim Crouwel.
Bekijk de Typocard met quote van Hermann Zapf.
Bekijk de TypoCard met quote van Zuzana Licko.
Bekijk de TypoCard met quote van Eric Gill.
Bekijk de TypoCard met quote van Paul Valéry.
Bekijk de TypoCard met illus­tra­tie naar een typo­gra­fi­sche term.
Bekijk de TypoCard met foto van pri­vécol­lec­tie druk­per­sen.
Bekijk de TypoCard met foto tij­dens stu­di­e­bezoek aan boe­k­bin­de­rij.

TOP

ReJoyce

de twe­e­ta­lige dich­t­bun­del van Paul Claes uit­ge­ge­ven door het Plantin Instituut voor Typografie…

Deze dich­t­bun­del is geïn­s­pi­re­erd op ‘Ulysses’ van James Joyce. Paul Claes, die het boek in 1994 samen met Mon Nys ver­ta­alde, base­erde zijn 18 gedich­ten op de inhoud en stijl van de epi­so­den waa­ruit Ulysses bestaat.

Deze bibli­o­fi­ele uit­gave is het resul­taat van de Expert class Book design 2012 van het Plantin Instituut voor Typografie te Antwerpen. Uit de ontwer­pen van Marian Akkermans, Anke Broeren, Omar Chafai, Johan M. Duyck, Gunther Fobe, Aurélie Matthys, Sofie Moons, Walter Vanhees, Marian Venceslá werd door een jury bes­ta­ande uit Herman Lampaert, Ben van Melick en Paul Claes het ontwerp van Anke Broeren gekozen.

De bun­del werd gedrukt op 250 exem­pla­ren en kwam tot stand door de spon­so­ring van drukke­rij Bema Graphics te Wommelgem en boe­k­bin­de­rij Sepeli te Evergem.

De Expert class Book design is een intens­i­eve een­ja­rige oplei­ding boe­kty­po­gra­fie en –ontwerp die gege­ven wordt aan het Plantin Instituut voor Typografie in Antwerpen. Voor meer infor­ma­tie over de Expert class Book design kunt u tere­cht op de web­site van het instituut.

TOP

Magistraal!

In 2007 orga­ni­se­erde het genoot­schap de ten­to­on­stel­ling Magistraal! Meesters van het Plantin Genootschap 1951–1974 in het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet. Een over­zicht van de gron­dleg­gers van het genoot­schap. Bekijk de catalogus.

TOP

Academische zit­ting

Op 10 okto­ber 2009 vond de aca­de­mi­sche zit­ting pla­ats. De ple­ch­ti­gheid ging van start met een lezing van Frank Blokland ‘Verleden, heden, toe­komst’. Aansluitend volgde de diploma uitre­i­king voor de afges­tu­de­er­den van cyclus 2007–2009. Naar aan­lei­ding van de aca­de­mi­sche zit­ting wordt ste­eds een mini uit­gave gere­a­li­se­erd door het insti­tuut, die u hier kan inkijken.

TOP

Nieuwjaarskaart

Jaarlijks wordt de nieu­wja­ar­ska­art van het Plantin Instituut voor Typografie ontwor­pen door de stu­den­ten uit de hui­dige lich­ting bij wijze van
ontwerpwedstrijd.

Dit jaar werd de nieu­wja­ar­ska­art geïl­lus­tre­erd door Sarah Daeleman op het thema RectoVerso en vor­m­ge­ge­ven door Herbert Binneweg.

Bekijk de kaart 2011 van Gert Van Echelpoel.

Bekijk de kaart 2010 van Maaike Beuten.

Bekijk de kaart 2009 van Sophie Fortemps.

TOP

Plantin-Moretusprijzen

Van 2005 tot en met 2009 orga­ni­se­er­den de Vlaamse Uitgeversvereniging en het Plantin Instituut voor Typografie de Plantin-Moretusprijzen voor de Best Verzorgde Boeken. De bij­be­ho­rende bro­chu­res kunt u hier inkijken.

Sinds 2011 orga­ni­seert de Vlaamse Uitgeversvereniging deze weds­trijd onder de naam ‘De best vor­m­ge­ge­ven boe­ken’. Meer info vind je hier.

TOP

Seminarie

In het kader van de Plantin-Moretusprijzen orga­ni­se­ren het Plantin Instituut voor Typografie en Design Vlaanderen jaar­lijks een semi­na­rie. Design Vlaanderen gaf een boe­kje uit waa­rin u de lezin­gen kan herbeleven.

Vormgeven doe je niet alleen. De meer­wa­arde van boekverzorging’.

In 2010 vindt het semi­na­rie pla­ats op 3 juni 2010 onder de naam ‘Wij boe­ken suc­ces. Een netwerke­ve­ne­ment voor de gra­fi­sche boe­ke­n­sec­tor’. Meer info vindt u op de web­site van de plan­tin­mo­re­tus­prijzen waar u zich tevens kan inschrijven.

TOP