Colleges

Het team van docen­ten uit bin­nen– en bui­ten­land zijn exper­ten op hun vak­ge­bied. Hun jaren­lange erva­ring in de gra­fi­sche sec­tor staan borg voor grote deskun­di­gheid. De stu­den­ten heb­ben de kans om tij­dens de col­le­ges van gedach­ten te wisselen.

De col­le­ges vin­den pla­ats op zater­dag en de oplei­ding duurt twee jaar. De vakken (met ver­mel­ding aan­tal uren) wor­den gebun­deld rond vier clusters:

Colleges

Tekst en letter

Grondslagen van de typo­gra­fie (12)
Schrift als basis van het letter­ont­werp (6)
Geschiedenis van de druklet­ter (12)
Digitaal letter­ont­werp (12)
Boekwetenschap (18)
Actuele let­ter­vor­men (12)

Beeld

Traditionele druk– en illu­stra­tie­tech­nie­ken (9)
Geschiedenis van de illus­tra­tie (6)

Vormgeving

Het cre­a­ti­eve ontwerp­pro­ces (12)
Marketing en com­mu­ni­ca­ti­es­tra­te­gie (6)
Geschiedenis van het gra­fi­sch ontwerp (12)
Cross media (9)
Multimedia ontwerp (12)
Kleur (6)
Boekverzorging (21)
Private Press (6)
Het kun­ste­na­arsboek (6)
Dag– en wee­kblad (9)
Tijdschrift (9)
Affiche (6)
Verpakking (6)
Huisstijl (6)

Productie & beheer

Digitaal drukwerk (6)
Prepress (9)
Zeefdruk (3)
Diepdruk (3)
Vlakdruk (9)
Papier (6)
Papierveroudering en –con­ser­ve­ring (3)
Industrieel bin­den (6)
Handboekbinden (3)
Geschiedenis van de boe­k­band (6)
Kostprijsberekening (6)
Auteurs– en medi­a­re­cht (6)
Boekbedrijf in Vlaanderen en Nederland (6)
De opdracht van de uit­ge­ver (9)
Redactie in de uit­ge­ve­rij (3)
Toekomst van het uit­ge­e­fvak (6)

Inschrijven

De les­sen wor­den afge­wis­seld met studiebezoeken.

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet

Boekbinderij Scheerders Van Kerckhoven

Drukkerij Deckers Snoeck

Museum voor Grafische Vormgeving, Breda

Papierfabriek Sappi

Papierfabriek Zerkall

Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Den Haag

Museum Wittockiana

Bibliotheek

Een ges­pe­ci­a­li­se­erde bibli­o­theek staat ter beschikking.

Laureaatschap

Studenten die ver­der wil­len stu­de­ren kun­nen dit via het lau­re­a­at­schap. Zij kun­nen zich in één van de thema’s uit de clus­ters ver­der ver­di­e­pen en een pro­ject voorstellen.

TOP