Missie 

Het Plantin Instituut voor Typografie orga­ni­seert ‘Expert clas­ses’ over Typografie en Vormgeving, Type design, Book design en korte modules.

Vanuit een eigen­zin­nige visie en als zel­fs­tan­dig insti­tuut biedt het een unieke com­bi­na­tie aan van the­o­re­ti­sche inzich­ten, his­to­ri­sche ach­ter­gron­den, up-to-date tech­ni­sche ken­nis en pra­kti­sche vaar­di­ghe­den. De sleu­telwo­or­den van de oplei­ding zijn typo­gra­fie en vorm­ge­ving in de brede zin van het woord: van de his­to­ri­sche, esthe­ti­sche en func­ti­o­nele aspec­ten van de let­ter en haar beeld­vor­ming tot het geheel van pro­ces­sen die van­daag de gra­fi­sche com­mu­ni­ca­tie bepa­len, van ontwerp tot ein­d­pro­duct. Het pro­gramma legt daar­bij de nadruk op deskun­di­gheid, oor­de­elsver­mo­gen en kwaliteitsbewaking.

Het Plantin Instituut voor Typografie richt zich tot een brede instroom van gemo­ti­veerde stu­den­ten die zich ver­der wil­len ver­di­e­pen in de typo­gra­fie: ontwer­pers, uit­ge­vers en andere pro­fes­si­o­nals uit het boe­ke­n­vak, tech­nici en lei­ding­ge­ven­den die actief zijn in de gra­fi­sche sec­tor, de audi­o­vi­su­ele media en de ICT-wereld.

Het insti­tuut is geno­emd naar Christoffel Plantin, de belan­grijkste drukker-uitgever van de twe­ede helft van de 16de eeuw, die bekend stond om zijn onder­ne­mer­schap en de grote inhou­de­lijke en mate­riële zorg die hij aan zijn uit­ga­ven bes­te­edde. Het Plantin Instituut voor Typografie is geves­tigd in en werkt nauw samen met het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet UNESCO Werelderfgoed in Antwerpen.

De geschi­e­de­nis van het Plantin Instituut voor Typografie

1951–1974

Het Plantin Genootschap, Hoger Instituut voor Drukkunst, werd opge­richt te Antwerpen op 8 maart 1951. De raad van bes­tuur bes­tond uit: L. Craeybeckx (bur­ge­me­es­ter), K.C. Peeters (sta­ds­se­cre­ta­ris), H.F. Bouchery (con­ser­va­tor Museum Plantin-Moretus), J.-L. Somers (advo­caat, sche­pen van Kunsten), A. Pelckmans (direc­teur van uit­ge­ve­rij De Nederlandsche Boekhandel) als direc­teur en H.D.L. Vervliet (adjunct-conservator Museum Plantin-Moretus) als secre­ta­ris van het insti­tuut. Als doel­stel­ling werd onder meer het vol­gende gefor­mu­le­erd: ‘door het inrich­ten van cur­sus­sen, voor­drach­ten en ten­to­on­stel­lin­gen wil het Plantin Genootschap, de typo­gra­fi­sche ver­zor­ging van het Belgische drukwerk daa­dwerke­lijk ver­be­te­ren’, en ver­der: ‘in een unieke sfeer wordt de leer­lin­gen de gele­gen­heid gebo­den niet enkel de grote heden­da­agse mees­ters van de gra­fi­sche wereld te aan­ho­ren, maar ook met hen in con­tact te tre­den en zich te vor­men in een onge­dwon­gen ges­prek of in een vrije discussie’.

Een selec­tie van deze ‘mees­ters’ is opge­no­men in de cata­lo­gus ‘Magistraal, Meesters van het Plantin Genootschap 1951−1974’, waa­ron­der:
Ger Schmook, Gerrit W. Ovink, Hendrik D.L. Vervliet, Jan Van Krimpen, Sem L. Hartz, Huib Van Krimpen, Gerrit Noordzij, Berthe Van Regemorter, August Kulche, Frank van den Wijngaert, Jozef Cantré, Antoon Herkenrath, Gerard Gaudaen, Jaak Gorus, Leo Marfurt en Mark Severin.

De geschi­e­de­nis van het Plantin Genootschap is ver­der te lezen in de tekst die de stich­ter Albert J. Pelckmans schreef voor het ‘Liber Amicorum H.D.L. Vervliet’.

De typo­gra­fi­sche ontwi­kke­lin­gen na 1945 in Vlaanderen en Nederland wor­den beschre­ven door Jan Middendorp in de bijdrage ‘Twee werel­den, gra­fi­sch ontwer­pen in Vlaanderen en Nederland na 1945’.

TOP

Meesters van het Plantin Genootschap

Albert Pelckmans ‘De uit­ge­bre­ide geschi­e­de­nis van het Plantin Genootschap’Jan Middendorp ‘Twee werel­den, gra­fi­sch ontwer­pen in Vlaanderen en Nederland na 1945’Ger SchmookGerrit W. OvinkHendrik D.L. VervlietJan Van KrimpenSem L. HartzHuib Van KrimpenGerrit NoordzijBerthe Van RegemorterAugust KulcheFrank van den WijngaertJozef CantréAntoon HerkenrathGerard GaudaenJaak GorusLeo MarfurtMark Severin.

TOP

Docenten

Antoon De Vylder, Frank Blokland, Piet Gerards, John Lane, Jan Middendorp, Vladimir Ivaneanu, Willy Le Loup, Clara Suetens, Jean-Pierre Poppe, Jo De Bruyn, Hugo Puttaert, Lode Coen, Misjel Vossen, Fabienne Bruyninckx, Wilfried Onzea, Johan Pas, Fred Smeijers, Leo Van der Kolk, Chris Vermaas, Jan Van den Abbeele, Jan Dries, Hubert Scheir, Marc Mombaerts, Johan Van der Auwera, Laurent Maes, Jean-Pierre Berth, Peter Tielemans, Henk Porck, Gerd Horsten, Françoise Bausart, Edwin Bloemsaat, Dieter Delarue, Carlo van Baelen, Lieven Sercu, Koos Staal, Paul van Calster, Stijn Van Rossem, Rudy Vanschoonbeek.

TOP

Raad van bestuur

Erik Michiels

voor­zit­ter Plantin Genootschap, Bestuurder van vennootschappen

Marc Mombaerts

onder­vo­or­zit­ter Plantin Genootschap, Grafisch deskundige

Dr. Barones Francine de Nave

secretaris-penningmeester Plantin Genootschap, Eredirecteur Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet UNESCO Werelderfgoed

Herbert Binneweg

voor­zit­ter onder­wij­scom­mis­sie Plantin Genootschap, ontwer­per, em. docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Ere-directeur Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete

Paul Adriaensen

Public rela­ti­ons mana­ger Agfa nv

Prof. dr. Pierre Delsaerdt

Universiteit Antwerpen, vak­groep Informatie– en Bibliotheekwetenschap

Luc Demeester

Bestuurder-directeur Uitgeverij Lannoo nv

Antoon De Vylder

Boektypograaf

Philip Heylen

Schepen voor cul­tuur Stad Antwerpen

Kiki Douwes

Grafisch ontwer­per

Martinus Schneiders

Em. prof. dr. Ludo Simons

ere­vo­or­zit­ter, Em. hoo­gle­raar Universiteit Antwerpen en K.U. Leuven

Luc Tessens

Afgevaardigd bes­tu­ur­der Vereniging Vlaamse Boekverkopers

Louis Van den Eede

Typograaf

Thom Pelckmans

Eindverantwoordelijke uit­ge­ve­rij Pelckmans

Ernest Van Buynder

Vast secre­ta­ris Universiteit Antwerpen

TOP

Algemene ver­ga­de­ring

De heer H. B. Cools
De heer Koen Goderis
Prof. Dr. Hendrik D.L. Vervliet
De heer W. Geldolf
De heer F. Ruts
De heer J. Van Elewyck
Mevrouw Leona Detiège
De heer Alain Vermeire
De heer Patrick Janssens

TOP

Onderwijscommissie

Herbert Binneweg

Voorzitter onder­wij­scom­mis­sie Plantin Genootschap

Ontwerper

Em. docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Ere-directeur Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem

& Instituut Roger Avermaete

Antoon De Vylder

Typograaf, boe­kty­po­graaf

Oprichter pre-press De Diamant Pers

Medeoprichter Design team, Antwerpen

Em. docent typo­gra­fie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent

Misjel Vossen

Grafisch deskun­dige, docent Artevelde Hogeschool, Artesis Hogeschool

Jo De Baerdemaeker

Multi-script type­face desig­ner, typo­gra­pher & aca­de­mic researcher

Louis Van den Eede

Typograaf

Johan Van Looveren

Grafisch vor­m­ge­ver, docent typo­gra­fie Sint Lukas Brussel

TOP