Voor wie

Het Plantin Instituut voor Typografie richt zich tot geïn­te­res­se­er­den met een voo­ro­plei­ding als ontwer­per en/of met een sterke betrokke­n­heid bij gra­fi­sche com­mu­ni­ca­tie. In het bijzon­der wordt gedacht aan typo­grafen, gra­fi­sch ontwer­pers, mede­werkers van dtp-, pre­press– en andere gra­fi­sche bedrijven, gra­fi­sch advi­seurs, web­de­sig­ners, mede­werkers van ontwer­p­bu­reaus en recla­me­bu­reaus, uit­ge­vers, com­mu­ni­ca­ti­e­ve­ran­two­or­de­lijken, stu­den­ten en docen­ten… De oplei­din­gen staan ook open voor andere geïnteresseerden.

Je kunt je kan­di­da­tuur stel­len voor de 2-jarige oplei­ding via het inschrijf­for­mu­lier. Voor de andere oplei­din­gen zie hie­ron­der. Aanvragen en inschrijvin­gen wor­den aan­va­ard tot 31 augus­tus van het aca­de­mi­e­jaar waar­voor je je aanmeldt.

Opleidingen

Het Plantin Instituut voor Typografie biedt ver­schil­lende oplei­din­gen aan, die zoveel moge­lijk inspe­len op de niches van de gra­fi­sche wereld:

Voor meer info kunt u tere­cht bij Sarah Daeleman, coör­di­na­trice. Tijdens de zomer is het secre­ta­ri­aat ges­lo­ten van 14 juli t.e.m. 14 augus­tus.
Download de affiche-folder.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via over­schrijving op vol­gend reke­ning­num­mer: BE84 7460 0085 4759, KREDBEBB. Gelieve de beta­ling uiter­lijk een maand voor aan­vang van de les­sen uit te voeren.

Studenten komen in aan­merking voor Betaald Educatief Verlof. Zij heb­ben tevens recht op de reduc­ti­e­ta­ri­e­ven bij aankoop van Adobe sof­tware & hardware.

Diploma

Wie de oplei­ding met suc­ces afrondt, ontvangt het pri­védi­ploma van gea­gre­ge­erde van het Plantin Instituut voor Typografie en het getu­ig­schrift van pos­tho­ge­scho­ol­vor­ming van de Artesis Hogeschool Antwerpen.

Afgestudeerde stu­den­ten kun­nen ver­der stu­de­ren (Laureaatschap van het Plantin Instituut voor Typografie, Expert class Type design, Expert class Book design).

Wie met suc­ces de Expert class Type design en Book design gevo­lgd heeft, verkrijgt het diploma van het Plantin Instituut voor Typografie. Wie een module gevo­lgd heeft, krijgt een attest.

Met de ver­wor­ven com­pe­ten­ties kun­nen afges­tu­de­er­den aan het werk in o.m. een gra­fi­sch bureau, drukke­rij, uit­ge­ve­rij en het onder­wijs. Kortom: in omg­e­vin­gen waa­rin de effi­ciën­tie en visu­ele aan­tre­kking­skracht van vor­m­ge­ge­ven tekst en beeld een belang­rijke rol spelen.

Toelating

De 2-jarige oplei­ding Expert clas­ses Typografie en vorm­ge­ving is een ver­vo­l­go­plei­ding, je kunt deze ook com­bi­ne­ren met een hoge­scho­len– of uni­ver­si­taire oplei­ding (bv. vanaf Ba3). Je bent al enige tijd aan het werk en je hebt zin in om je ver­der te bekwa­men, dat kan ook. Een diploma is wen­se­lijk maar wij zijn even­zeer geïn­te­res­serd in je com­pe­ten­ties, dus met of zon­der diploma kun je toe­ge­la­ten wor­den. Om zo goed moge­lijk in te schat­ten wat je al kunt, wat je weet en wat je zou wil­len leren wordt dit via een moti­ve­ringsges­prek gepe­ild. Op basis van dit ges­prek bes­lis­sen we over je toe­la­ting tot ons insti­tuut. Het aan­tal stu­den­ten per oplei­ding is geli­mi­te­erd zodat in een ide­ale atmos­feer les gevo­lgd en les­ge­ge­ven kan wor­den.
Voor de Expert class Type design, Book design en modu­les kan inge­schre­ven wor­den zon­der moti­va­ti­e­ges­prek, er wordt toe­la­ting gege­ven na aan­mel­ding in func­tie van het aan­tal beschi­k­bare plaatsen.

TOP

Wanneer

De 2-jarige oplei­ding Expert clas­ses Typografie en vorm­ge­ving wordt gege­ven op zater­da­gen. Buiten het vol­gen van de col­le­ges is het noo­dza­ke­lijk om zich ver­der te ver­di­e­pen in de leer­stof. Ook de les­sen van de korte modu­les vin­den pla­ats op zaterdag.

De Expert class Type design wordt gege­ven op woen­s­da­gen ges­preid over één jaar.

Waar

De col­le­ges van het Plantin Instituut voor Typografie wor­den gege­ven in het Christoffel Plantin audi­to­rium op de zol­der­ver­di­e­ping van het museum. Het museum ligt bin­nen het his­to­ri­sche sta­d­scen­trum van Antwerpen. Makkelijk bere­i­k­baar met auto en open­baar ver­voer.

Bibliotheek

Het Plantin Instituut voor Typografie bezit een eigen bibli­o­theek (de ‘Louis Van den Eedebibli­o­theek’) met online cata­lo­gus. Als stu­dent kun je deze werken ont­le­nen onder spe­ci­fi­eke con­di­ties. Geïnteresseerden kun­nen werken raa­d­ple­gen mits spe­ci­fi­eke aanvraag.

Ook het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet beschikt over een bibli­o­theek, die tij­dens de ope­ning­su­ren van het museum con­sul­te­er­baar zijn. Andere bibli­o­the­ken zijn in de directe nabijheid zoals deze van de UA (Universiteit Antwerpen), de bibli­o­theek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Artesis Hogeschool), de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het archief (bibli­o­theek) van het Letterenhuis.

TOP