Het Plantin Instituut voor Typografie orga­ni­seert Posthogeschoolopleidingen Expert clas­ses Typografie en Vormgeving. Als auto­noom insti­tuut biedt het een uniek 2-jarig cur­ri­culum aan waa­rin the­o­re­ti­sche inzich­ten en his­to­ri­sche ach­ter­gron­den gecom­bi­ne­erd wor­den met actu­ele tech­ni­sche ken­nis en pra­kti­sche vaar­di­ghe­den. Het insti­tuut orga­ni­seert eve­ne­ens korte the­o­re­ti­sche modu­les basis typo­gra­fie, geschi­e­de­nis druklet­ter en letter­ont­werp.
De prac­tica Expert class Type design en Expert class Book design wor­den jaar­lijks gegeven.

Nieuwe inschrijvin­gen!